REGLEMENTEN

BEROEPSORGANISATIE VOOR COACHES BOVC

Inhoudsopgave

1. Begripsbepaling

2. Algemeen

3. Algemene Vergadering (deelnemers)

Agenda

Reglement van orde

4. Deelnemers

Rechten en plichten deelnemers

Contributie

5. Financiën

6. Bestuur

Bestuurstaken en bevoegdheden

7. Slotbepalingen

BEROEPSORGANISATIE VOOR COACHES BOVC

1. Begripsbepaling

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

Bestuur: het bestuur van de Stichting

Deelnemers: de deelnemers in de stichting, bedoeld in artikel 5

Jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;

Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

Statuten: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

Stichting: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben

2. Algemeen

1. Het regelement wordt vastgesteld, aangevuld en/of gewijzigd door de Algemene Vergadering met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

2. Het regelement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten, noch wettelijke bepalingen.

3. Dit reglement, evenals aanvullingen en/ of wijzigingen hierop, treedt in werking op 18 september 2019

3. Algemene Vergadering

Agenda

1. De algemene vergadering wordt minimaal één keer per jaar aangeboden

2. In de algemene vergadering komen tenminste aan de orde:

a. de notulen vorige algemene vergadering

BEROEPSORGANISATIE VOOR COACHES BOVC

b. jaarverslagen van:

Het bestuursbeleid

Het financiële beleid met balans en staat van baten en lasten

De commissies

c. benoeming van bestuur

d. voorstellen commissieleden

– vaststellen van de jaarlijkse contributie deelnemers

– begroting met toelichting

– rondvraag

3. Aanvullingen op de agenda door de deelnemers, voorzien van de nodige toelichting dienen binnen zeven dagen na verzenden van de agenda bij de secretaris te zijn ingediend.

Artikel Reglement van orde

1. Voor de aanvang van een Algemene vergadering wordt door de tot de Deelnemersvergadering toe te laten leden, de presentielijst getekend. De machtigingen tot het uitoefenen van het stemrecht, dienen voor de Deelnemersvergadering aan de secretaris ter registratie te worden overhandigd.

2. De voorzitter kan een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet houdt aan het onderwerp van beraadslaging of de goede orde verstoord.

3. Maakt een spreker zich bij herhaling schuldig aan verstoring van de orde tijdens de Algemene Vergadering, dan kan de vergadering op voorstel van de voorzitter geschorst worden.

4. Leden

1. Door het toetreden als deelnemer van de Beroepsorganisatie verklaart de deelnemer zich te zullen houden aan de bepalingen van de Statuten, het Beroepsorganisatiereglement, de gedragscode van BOVC, zoals beschreven in het document Ethische- en Gedragscode BOVC en in alle overige besluiten en bepalingen van het Bestuur en/of de Algemene Vergadering, welke op wettige wijze tot stand zijn gekomen.

BEROEPSORGANISATIE VOOR COACHES BOVC

2. Iedere deelnemer is gebaat bij het promoten van de Beroepsorganisatie en de activiteiten van de BOVC. Iedere deelnemer spant zich in om de bekendheid van het beroep Coach te versterken door het tonen van het beeldmerk van de BOVC.

3. Om de kwaliteit te waarborgen zal een deelnemer;

Geschoold moeten zijn zoals beschreven; voorwaarden aansluiten

Zich gedragen volgens de ethische- en gedragscode

De Beroepsorganisatie met zijn handelen niet schaden

4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/ tiende gedeelte van de stemmen ineen voltallige Algemene Vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping van de Algemene Vergadering overgaan. De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

5. Alle deelnemers hebben stemrecht op de Algemene Vergadering

4: Contributie

1. De beroepsorganisatie stuurt een factuur voor de jaarlijkse contributie. De contributie dient in één keer worden voldaan, indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt de betreffende deelnemer een aanmaning van het bedrag, verhoogd met administratiekosten. Het bestuur houdt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling, de deelnemer te royeren. De betalingsverplichting blijft echter onverminderd van kracht, eventueel vermeerdert met gemaakte kosten uit juridische procedures. Het contributiejaar loopt van januari tot december.

2. De jaarlijkse contributie is op dit moment vastgesteld op het bedrag van € 249,- (excl.btw) per jaar. Indien gedurende het jaar een aanvraag wordt geplaatst zal naar ratio van de nog te volgen maanden van het jaar de contributie berekend worden.

5. Financiën

Jaarverslagen

1. Tijdens de Algemene Vergadering worden de jaarverslagen van de diverse commissies

BEROEPSORGANISATIE VOOR COACHES BOVC

waaronder het financiële jaarverslag voorgelegd aan de deelnemers. Deze jaarverslagen worden 7 dagen voor de Algemene Vergadering ter inzage aangeboden aan de deelnemers.

Baten en lasten

1. De beroepsorganisatie maakt gebruik van de binnengekomen gelden; de baten, vanuit de contributie om de werkzaamheden, de lasten, binnen de Beroepsorganisatie te kunnen bekostigen. Deze lasten bestaan uit:

a. Administratieve kosten zoals telefoonkosten, briefpapier, portokosten, hostingkosten en ander materiaal om het secretariaat te kunnen laten functioneren.

b. Bankkosten

c. Kilometervergoeding bij bezoeken aan derden in naam van de Beroepsorganisatie door leden van het bestuur

d. Promotiemateriaal

e. Onderhoud website

6. Het bestuur

1. Krachtens het in artikel 3 van de Statuten vermelde doel van de Beroepsorganisatie. Stelt het bestuur zich tot taak de doelen van de Beroepsorganisatie te bevorderen.

Doel

1. De Stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de Deelnemers;

b. het bevorderen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied;

c. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de coaches die als Deelnemer zijn aangesloten bij de stichting;

d. de promotie en ontwikkeling van de beroepsgroep van coaches in het algemeen;

e. het bevorderen van de kwaliteitsbewaking en de beroepsethiek van deze beroepsgroep;

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BEROEPSORGANISATIE VOOR COACHES BOVC

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het werven van Deelnemers;

– het invoeren en verstrekken van een kwaliteitskeurmerk aan Deelnemers;

– het informeren van de Deelnemers ten aanzien van de actuele beroepsmatige ontwikkelingen binnen het vakgebied;

– het (doen) organiseren van landelijke en regionale inspiratiesessies, themadagen, kennissessies, lezingen en (netwerk)bijeenkomsten betrekking hebbende op het vakgebied;

– het vormen van een professioneel platform voor coaches;

– het (doen) uitvoeren van promotie- en acquisitieactiviteiten in het kader van het doel van de Stichting;

– al hetgeen in de ruimste zin dienstbaar kan zijn aan het doel van de Stichting, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie leden. Het Bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur, met dien verstande dat het eerste Bestuur bij deze akte wordt benoemd.

Een lid van het Bestuur kan uitsluitend een natuurlijk persoon zijn.

2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

7. Slotbepalingen

1. In gevallen waarin interpretatie van de Statuten of het Beroepsorganisatiereglement

BEROEPSORGANISATIE VOOR COACHES BOVC

noodzakelijk is en in alle aangelegenheden waarin Statuten of het reglement niet voorzien berust de beslissing, behoudens verantwoording bij het bestuur.

2. Voor alle geschillen tussen het Beroepsorganisatiebestuur en één of meer leden van de Beroepsorganisatie, voortspruitende uit de Statuten of het regelement, hebben deelnemers recht van beroep op de Algemene Vergadering.